Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Direct contact? 0229-240444

Wij dragen als organisatie verantwoordelijkheid voor de maatschappij en houden in onze processen en activiteiten rekening met het klimaat, inclusiviteit en eerlijke ketens. Onze normen en waarden zijn vastgelegd in ons MVO – en diversiteitsbeleid.

2021

Toekomstbestendig

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 

Holland Staal hecht waarde aan ethisch en verantwoordelijk gedrag. Wij verwachten dit ook van onze (tijdelijke) medewerkers, toeleveranciers en opdrachtgevers. Om eenduidig te handelen heeft Holland Staal een sociaal beleid opgesteld waar iedere (tijdelijke) medewerker aan is gehouden. Om ons beleid ook buiten onze organisatie uit te kunnen dragen hanteren wij de volgende pijlers.

Transparantie

Wij hechten waarde aan eerlijk zaken doen zonder corruptie, omkoping of steekpenningen. Omkoping is met giften, diensten, relatiebeheer of beloften iemand aanzetten om iets te doen of na te laten, met als gewenst resultaat het behalen van oneerlijke zakelijke voordelen. Of dit nu bedoeld of onbedoeld in strijd met plicht of handelen is maakt hierin niet uit. Wij verwachten hetzelfde van onze leveranciers en opdrachtgevers.

Openheid

Holland Staal wil voorkomen dat werknemers onderbetaald of op enig andere wijze oneerlijk behandeld worden. Wij volgen de Metalektro CAO. De beloningsstructuur van de Metalektro Cao is ook van toepassing op uitzendkrachten, en aanvullend zien wij toe op de behandeling van tijdelijke krachten in lijn met de Wet aanpak schijnconstructie (WAS). Dit betekent dat al onze tijdelijke medewerkers minimaal het wettelijk minimumloon giraal ontvangen voorzien van een duidelijk en begrijpbare loonstrook. Wij maken alleen gebruik van gespecificeerde, gerenommeerde (SNA Verklaring) uitzendbureaus en controleren vooraf altijd de gang van zaken.

Gelijkheid

Holland Staal verbiedt discriminatie in welke vorm dan ook. Wij respecteren de mensenrechten en committeren ons onvoorwaardelijk aan ethisch handelen in onze activiteiten ter voorkoming van slavernij en mensenhandel inclusief gedwongen arbeid en kinderarbeid. Dit geldt niet alleen voor ons handelen maar ook voor die van onze toeleveranciers en opdrachtgevers. Leveranciers moeten aantonen dat zij veilige arbeidsomstandigheden bieden, werknemers met waardigheid en respect behandelen, en ethisch en binnen de wet handelen bij het gebruik van arbeid.

Duurzaamheid

Binnen Holland Staal werken wij permanent aan een duurzaam inkoopbeleid. Bij de inkoop van producten houden wij rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Door in onze activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, en eerlijke ketens vergroten wij het duurzame karakter van onze organisatie en daarmee onze toekomstbestendigheid.

Een opsomming van onze waarden en pijlers is vastgelegd in onze beleidsverklaring, erkend en ondertekend door de directie van Holland Staal.

Beleidsverklaring

Diversiteitsbeleid

 

Bij ons is iedereen welkom en wij behandelen iedereen gelijkwaardig. Iedereen die talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt bij ons de ruimte om dit binnen de aanwezige functies te doen. Door de aandacht niet te focussen op de verschillen maar op dat wat ons bindt gaat ons beleid verder dan diversiteit en spreken wij liever van inclusiviteit; Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen mee kan doen en niemand wordt buitengesloten of zich er niet bij voelt horen. Het is belangrijk dat onze medewerkers vakbekwaam zijn. Daarom erkennen, waarderen en benutten wij de verschillen tussen onze medewerkers zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Gelijke kansen voor iedereen!

Onze pijlers:

Objectiviteit

Onze P&O functionaris is een onafhankelijk persoon die de objectiviteit in het oog houdt. Hiermee waarborgen wij ons diversiteitsbeleid als het gaat om werving, training en promotie.

Bewustwording

Aanpassen van beleid indien dit inclusiviteit in de weg kan staan. Een voorbeeld hiervan is de aanpassing in de selectie procedure zodat deze ook toegankelijk is voor personen met een arbeidshandicap of beperking.

Instroom

Wij hanteren neutrale vacatureteksten, en onze vacatures worden ook bekendgemaakt bij verschillende organisaties die werken met doelgroepen.

Lessons learned

Zoals bijvoorbeeld inzicht in vertrekredenen. Alle collega’s die uitstromen hebben een terugblik gesprek.