Beleidsverklaring

De doelstelling van Holland Staal is het produceren en leveren van producten en diensten die voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten en die voldoen aan de wettelijke regelingen. Om dit te bereiken achten wij het volgende beleid noodzakelijk.

De organisatie moet gericht zijn op:

 • Het verbeteren van de efficiency, productiviteit en verkorting van doorlooptijden.
 • Het creëren van een werkomgeving waarin alle medewerkers zich prettig en gewaardeerd voelen en veilig kunnen werken.
 • Preventie van de milieubelasting en het verbeteren van de milieuprestaties.

Om dit te bereiken vinden wij het belangrijk dat:

 • De eisen van de klant optimaal worden geïnventariseerd.
 • Er duidelijkheid is ten aanzien van de organisatie, werkwijzen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dat deze op elkaar zijn afgestemd.
 • Processen optimaal ingericht zijn: geanalyseerd op risico’s m.b.t. potentiële afwijkingen en met ingevoerde maatregelen op kritieke plaatsen.
 • We op alle plaatsen vakbekwame medewerkers hebben, die de hen opgedragen taken goed kunnen uitvoeren.
 • Er voldoende en goede middelen en voorzieningen zijn om de werkzaamheden goed, efficiënt, adequaat en tijdig uit te voeren.
 • De medewerkers prettig kunnen werken in een goede en veilige werkomgeving.
 • Er rekening gehouden wordt met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij, en waar mogelijk verbeteringen worden doorgevoerd.
 • Wij weten met wie we werken en hoe zij werken zodat Arbo misstanden en risico’s worden voorkomen.
 • Er gewerkt wordt volgens het Bouwbesluit, van toepassing zijnde Normen en Arbo- en Milieuwetgeving.
 • Onvolkomenheden direct en adequaat worden gesignaleerd en gecorrigeerd.
 • Een goede relatie onderhouden wordt met opdrachtgevers, omgeving en overheidsinstanties door het beperken van hinder en het zorgvuldig afhandelen van klachten.

Om een continue verbetering van onze werkzaamheden te garanderen zijn er processen opgesteld die de prestaties ten aanzien van kwaliteit, efficiency, rentabiliteit, klanttevredenheid, veiligheid, gezondheid en milieu controleren, waarborgen en verbeteren. Om de borging hiervan te garanderen zijn wij VCA* gecertificeerd, en zijn wij NEN-EN 1090-1 gecertificeerd.

Onderliggend managementsysteem biedt ondersteuning bij ons huidige beleid en het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen. Jaarlijks zullen plannen worden opgesteld om onze prioriteiten en doelstellingen in het beleid vast te leggen.

Holland Staal B.V.

9 januari 2023